საიტის კოსტომიზაცია გაკეთებულია www.webarti.ge-ის მიერ 2016 წლის ივნის-ივლისში!

პოლიტოლოგი ჰამლეტ ჭიპაშვილი

ოცი წელიწადია, რაც დემოკრატიას ვაშენებთ, მაგრამ, სამწუხაროდ, სიტყვა ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლდა გარეგანი თუ შინაგანი ცენზურისგან. საზოგადოების დიდმა ნაწილმაც ვერ გამოიმუშავა განსხვავებული აზრის მოსმენისა და გაანალიზების კულტურა. საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ჯერ კიდევ მრავალი შაბლონი და სტერეოტიპი არსებობს, რომელიც მხოლოდ წარსულიდან კი არ არის გადმოყოლილი, არამედ ახალი შექმნილია და ამ ეპოქისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკა აქვს.
ქართლ პრესასა და ინტერნეტსივრცეში, აგრეთვე, თვალშისაცემია ანალიტიკური (მითუმეტეს, პროფესიონალური) მასალების სიმწირე.
საიტი სწორედ ამ ვაკუუმის შევსებას ისახავს მიზნად, პირველ რიგში, მკითხველების თანადგომის იმედით...


შეთანხმება

ეს შეთანხმება განსაზღვრავს საიტ www.isari.ge – ს მასალებისა და მომსახურების გამოყენების პირობებს.
1. ზოგადი პირობები
1.1. საიტის მასალების გამოყენება და ჩვენი მომსახურება რეგულირდება საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობით.
1.2. ეს შეთანხმება არის საჯარო შეთავაზება. მომხმარებელი, საიტზე მოხვედრის შემდეგ, ითვლება მიერთებულად ამ შეთანხმებასთან.
1.3. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად შეცვალოს ეს შეთანხმება. ეს ცვლილებები ძალაში შევა სამი (3) დღის ვადაში ახალი ვერსიის საიტზე განთავსებიდან. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება ცვლილებებს, ვალდებულია შეწყვიტოს საიტის მასალებისა და მომსახურების გამოყენება.
2. მომხმარებელის ვალდებულებები
2.1. მომხმარებელი თანახმაა, არ ჩაიდინოს ქმედებები, რომელიც არღვევს საქართველოს კანონს ან საერთაშორისო სამართლს, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების, საავტორო ან / და მომიჯნავე უფლებებს, ასევე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც გამოიწვეს საიტის მომსახურებისა და ფუნქციონერების დარღვევას.
2.2. დაუშვებელია საიტის მასალების გამოყენება ჩვენი თანხმობის გარეშე.
2.3. საიტის მასალების ციტირებისას ბმული საიტზე აუცილებელია.
2.4. კომენტარები და სხვა გამოხმაურებები საიტზე არ უნდა მოდიოდეს კონფლიქტში საქართველოს კანონმდებლობასა და საყოველთაოდ აღიარებული მორალისა და ეთიკის ნორმებთან.
2.5. მომხმარებელი გაფრთხილებულია, რომ საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი ვიზიტისას გარე რესურსების გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზიანზე.
2.6. მომხმარებელი იზიარებს პოზიციას, რომ საიტის ყველა მასალასა და მომსახურებას, ან მის ნაწილს, შეიძლება ახლდეს რეკლამა. ასევე ეთანხმებით, რომ საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ფორმით, ან ვალდებულებით ასეთი რეკლამასთან დაკავშირებით.
3. სხვა პირობები
3.1. ყველა შესაძლო დავა, რომელიც წარმოიშობა ამ შეთანხმებიდან, უნდა გადაწყდეს საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
3.2. ეს შეთანხმება არ უნდა იქნეს გაგებული როგორც მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის პარტნიორობის, ერთობლივი საქმიანობის, პირადი დაქირავებისა ან ნებისმიერი სხვა ურთიერთობების დამყარება, რომელიც არ არის პირდაპირ გათვალისწინებული შეთანხმებაში.
3.3. სასამართლოს მიერ რომელიმე დებულების ბათილად ცნობა არ იწვევს შეთანხმების სხვა პუნქტების უარყოფას.
3.4. საიტის ადმინისტრაციის უმოქმედობა, ნებისმიერი წევრის მიერ შეთანხმების დარღვევისას, არ გამორიცხავს ადმინისტრაციის მიერ მოგვიანებით საკუთარი ინტერესებისა და საავტორო უფლებების დაცვას კანონმდებლობის შესაბამისად.
მომხმარებელი ადასტურებს, რომ კარგად იცნობს ამ შეთანხმების ყველა პუნქტს და იღებს მათ უპირობოდ.
სტატიების არქივი