ხელისუფლებას არც სოფლის მეურნეობა და დასათესი ნაკვეთები ახსოვს, არც ეკონომიკა და გაძვირებული პროდუქტები

Geworld_20.10.21