გულბაათ რცხილაძე: “2008 წლის 8 აგვისტო _ დღე, როდესაც ოსი ხალხი ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დადგა

PDF Embedder requires a url attribute Gulbaat